Statut

 1. Ime udruženja i sedište

  Ime udruženja je Serbialais-suomalainen seura ry. Na srpskom jeziku može se koristiti nezvanično ime Srpsko-finsko društvo. Društo ima sedište u Helsinkiju sa prostorom delovanja u čitavoj Finskoj.

 2. Svrha osnivanja i opis delatnosti

  Svrha društva je da okupi Srbe, Fince i sve druge koji prihvataju ciljeve i pravilnik društva u cilju razvijanja kulturnih veza između finskog i srpskog naroda, širenja i produbljavanja poznavanja u Finskoj istorije, društvenog, ekonomskog i civilizacijskog razvoja i tradicija Srba, kao i na jačanju prijateljstva i saradnje finskog i srpskog naroda.

  U cilju ostvarivanja svojih ciljeva, društvo će delovati kao spona između finskog i srpskog naroda, koordinisati rad sekcija društva, raditi na osnivanju novih sekcija, organizovati predavanja, izložbe, proslave, kulturne i sportske aktivnosti, kurseva srpskog jezika, kao i posete i putovanja članova udruženja, baviti se izdavanjem publikacija i održavanjem veza sa javnošću u cilju boljeg informisanja u Finskoj o Srbima i njihovom životu i težnjama.

  Društvo ima pravo da poseduje nekretnine i pokretnosti, da organizuje lutriju, prikupljanje novca i prodaju prikupljenih stvari, da prima donacije i ostavštine i da se bavi poslovnim aktivnostima uzimajući u obzir odredbe iz člana 5 Zakona o udruženjima.

 3. Članstvo u društvu

  U društvo mogu da se učlane sva lica, koja prihvataju ciljeve rada društva i koje predsedništvo primi za članove.

  U cilju ostvarenja ciljeva društva članovi mogu da osnivaju neregistrovane sekcije čiju delatnost i svrhu osnivanja potvrđuje predsedništvo društva.

 4. Napuštanje članstva i isključivanje iz članstva

  Član može da napusti društvo obaveštavajući o tome u skladu sa zakonom o udruženjima.

  Predsedništvo može da isključi iz članstva člana društva koji zapostavi plaćanje članarine, deluje protivno pravilniku ili ciljevima društva ili na drugi način nanosi značajnu štetu društvu.

  Isključeni član ima, ipak, pravo da u cilju poništenja odluke, uputi pismenu žalbu predsedavajućem skupštine društva u roku od četrnaest dana po prijemu odluke predsedništva. Ukoliko se isključeni član ne žali na odluku o isključenju iz članstva, odluka stupa na snagu po isteku roka za žalbu, u protivnom sa datumom kada je skupština društva potvrdila odluku o isključenju.

  Ukoliko član društva ne plati članarinu dve uzastopne godine, predsedništvo smatra da je istupio iz članstva.

 5. Članarina

  Članovi društva plaćaju godišnju članarinu koja se određuje na godišnjoj skupštini. Predsedništvo društva može na određeno vreme da oslobodi člana plaćanja članarine, ukoliko to član zatraži pozivajući se na nedostatak finansijskih sredstava, na školovanje, na bolest ili neki drugi sličan razlog.

  U sponzorsko članstvo mogu biti primljena pravna lica registrovana u Finskoj, koja prihvataju ciljeve društva i koja su prihvaćena na godišnjoj skupštini. Sponzorski članovi plaćaju godišnju članarinu čija se visina određuje na godišnjoj skupštini.

  Godišnja skupština društva može na predlog predsedništva da za počasnog predsednika i članove primi lica koja su značajno doprinela ostvarivanju ciljeva društva. Počasni članovi i počasni predsednik ne plaćaju članarinu.

 6. Predsedništvo

  Društvom upravlja predsedništvo, koje čine predsednik i najmanje četiri (4) a najviše dvanaest (12) članova i 0-8 rezervnih članova izabranih na godišnjoj skupštini.

  Predsedništvo se bira na period između godišnjih skupština.

  Predsedništvo bira između sebe potpredsednika, sekretara, blagajnika i druge potrebne službenike.

  Predsedništvo se sastaje na poziv predsednika ili, u slučaju njegove sprečenosti, potpredsednika.

  Predsedništvo ima kvorum kada je prisutna polovina članova i predsednik odn. potpredsednik.

  Predsedništvo moze da imenuje stalne ili privremene radne grupe.

 7. Potpisivanje u ime društva

  U ime društva pravo potpisa imaju predsednik ili potpredsednik zajedno sa sekretarom.

 8. Knjigovodstvo i finansije

  Godišnji period za koji se vode finansijske knjige društva je 1.1. - 31.12.

  Završni račun sa potrebnim dokumentima i godišnji izveštaj predsedništva treba dostaviti knjigovođi najkasnije tri nedelje pre godišnje skupštine. Knjigovođa treba da dostavi svoj izveštaj predsedništvu najkasnije dve nedelje pre godišnje skupštine.

 9. Sastanci društva Sastancima društa moguće je prisustvovati, ukoliko predsedništvo ili godišnja skupština tako odluči, putem pisma ili preko drugih sistema veze ili tehničkih sredstava u toku trajanja sastanka ili pre samog sastanka.

  Godišnja skupština se održava u periodu januar-maj na datum koji odredi predsedništvo.

  Vanredna skupština se održava kada se o tome donese odluka na sastanku društva, ili kad predsedništvo smatra to za potrebno, ili kada najmanje desetina (1/10) članova sa pravom glasa to pismeno zatraži od predsedništva. Skupština se mora održati u roku od 30 dana od podnošenja zahteva predsedništvu.

  Članovi društva imaju na skupštini pravo glasa. Na skupštini članovi ne mogu biti zastupljeni od strane drugog lica.

  Sekcije društva mogu da pošalju na skupštinu svoje predstavnike koji imaju pravo na reč, ali ne i pravo glasa.

  Pravna lica koja su sponzorski članovi društva imaju pravo da pošalju na godišnju skupštinu jednog svog predstavnika, koji ima pravo na reč ali ne i pravo glasa.

  Počasni predsednici društva i počasni članovi imaju pravo da prisustvuju godišnjoj skupštini i pravo na reč ali ne i pravo glasa.

  Na sastancima društva odluke se donose prostom većinom, ukoliko se ne odnose na promenu pravilnika ili ukidanje društva. Ukoliko je rezultat glasanja nerešen, u slučaju izbora kandidat se bira izvlačenjem, u ostalim slučajevima odlučuje glas predsedavajućeg.

 10. Sazivanje sastanka društva

  Predsedništvo treba da pozove članove na sastanak najmanje sedam dana pre datuma održavanja i to pismeno ili elektronskim putem.

 11. Godišnja skupština

  Na godišnjoj skupštini društva se:

  1. Otvara sastanak
  2. Bira predsedavajući, sekretar, dva (2) kontrolora zapisnika i, u slučaju potrebe, dva (2) kontrolora glasanja.
  3. Konstatuje da su ispunjeni formalni uslovi za održavanje sastanka
  4. Usvaja se dnevni red
  5. Iznosi završni račun, godišnji izveštaj i izveštaj kontrolora rada društva.
  6. Odlučuje o usvajanju završnog računa i oslobađanju od odgovornosti predsedništva i ostalih odgovornih lica.
  7. Usvaja se plan rada Društva, procena prihoda i rashoda kao i visina članarine.
  8. Biraju predsednik i ostali članovi predsedništva
  9. Bira kontrolor rada društva i njegov zamenik
  10. Raspravlja o ostalim pitanjima navedenim u pozivu na sastanak.

  Ukoliko član društva želi da iznese neku stvar na godišnju skupštinu, mora o tome pismeno da obavesti predsedništvo na vreme kako bi mogla da se uključi u dnevni red.

 12. Izmena pravilnika i ukidanje društva

  Odluka o izmeni pravilnika i ukidanju društva mora se doneti na sastanku društva uz najmanje tri četvrtine (3/4) glasova. U pozivu na sastanak mora biti navedeno da se radi o izmeni pravilnika ili ukidanju društva.

  U slučaju ukidanja društva preostala sredstva će biti upotrebljena za unapređenje ciljeva društva, na način koji je određen na sastanku društva, na kome je doneta odluka o njegovom ukidanju.