Säänöt

 1. Seuran nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Serbialais-suomalainen Seura ry. Serbian kielisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Srpsko-finsko drustvo. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.

 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

  Seuran tarkoituksena on koota serbit, suomalaiset ja muut, jotka hyväksyvät seuran päämäärät ja säännöt, toimimaan suomalaisten ja serbialaisten kulttuurisuhteiden kehittämiseksi, serbikansan historian ja yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sivistyksellisen elämän ja perinteiden tuntemuksen levittämiseksi ja syventämiseksi sekä Suomen kansan ja serbikansan ystävyyden ja yhteistoiminnan lisäämiseksi.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura toimii yhdyssiteenä Suomen kansan ja serbikansan välillä, ohjaa seuran alaosastojen toimintaa, edistää uusien alaosastojen perustamista, järjestää esitelmiä, näyttelyjä, juhlatilaisuuksia, kulttuuri- ja urheilutapahtumia, serbian kielen kursseja samoin kuin seuran jäsenille vierailuja ja matkoja sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä Suomessa tietoa serbeistä, heidän elämästään ja pyrkimyksistään.

  Seuralla on oikeus omistaa kiinteistöjä ja irtainta, toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa liiketoimintaa ottaen huomioon yhdistyslain 5. määräyksen.

 3. Seuran jäsenyys

  Seuran varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki sellaiset henkilöt, jotka hyväksyvät seuran tarkoitusperät ja jotka hallitus jäseneksi hyväksyy.

  Seuran tarkoituksen toteuttamiseksi jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden toimialueen ja tarkoituksen seuran hallitus vahvistaa.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Seuran jäsen voi erota ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

  Hallitus voi erottaa seuran jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii vastoin seuran sääntöjä tai tarkoitusta taikka muuten huomattavasti vahingoittaa seuraa.

  Erotetulla on kuitenkin oikeus erottamispäätöksen kumoamiseksi vedota seuran kokouksen puheenjohtajalle osoitetulla kirjelmällä neljäntoista päivän kuluessa hallituksen päätöksestä tiedon saatuaan. Ellei erotettu valita erottamispäätöksestä, tulee erottamispäätös voimaan valitusajan päättyessä, muussa tapauksessa sinä päivänä, jona seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

  Mikäli seuran jäsen ei ole kahtena perättäisenä vuonna maksanut jäsenmaksuaan, katsoo hallitus hänet eronneeksi.

 5. Jäsenmaksut

  Seuran jäsenet suorittavat vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Seuran hallitus voi kuitenkin vapauttaa jäsenen määräajaksi jäsenmaksusta, mikäli jäsen sitä perustelluista syistä: työttömyyden, sairastumisen, varusmiespalvelun, eläköitymisen tai muun näihin rinnastuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi pyytää.

  Seuran tukijäseniksi pääsevät Suomessa rekisteröidyt oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät seuran tarkoituksen ja jotka vuosikokous tukijäseneksi hyväksyy. Tukijäsenet suorittavat vuosijäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous vahvistaa.

  Seuran vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä seuran kunniapuheenjohtajiksi ja -jäseniksi henkilöitä, jotka ovat merkittävällä tavalla työskennelleet seuran pyrkimysten hyväksi. Kunniajäsenet ja -puheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksua.

 6. Seuran hallitus

  Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.

  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  Seuran hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Hallitus voi asettaa pysyviä tai väliaikaisia toimikuntia.

 7. Seuran nimen kirjoittaminen

  Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä seuran sihteerin kanssa.

 8. Tilikausi ja tilintarkastus

  Seuran tilivuosi on 1.1.-31.12.

  Tilit on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava niistä lausunto hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 9. Seuran kokoukset

  Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

  Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Seuran jäsenillä on kokouksessa puhe- ja äänioikeus. Valtakirjalla tai asiamiehen välityksellä ei voi esiintyä kokouksessa.

  Seuran alaosastot voivat lähettää kokoukseen edustajiansa, joilla on puheoikeus, muttei alaosaston nimissä äänioikeutta.

  Seuran tukijäseneksi liittyneellä yhteisöllä on oikeus lähettää vuosikokoukseen yksi edustaja, jolla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

  Seuran kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on vuosikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Seuran kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli ne eivät koske sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.

 10. Seuran kokousten koolle kutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköisesti.

 11. Vuosikokous

  Seuran vuosikokouksessa:

  1. avataan kokous
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastaja ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskija
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

  Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.